News

AZE
ENG
TUR
RUS

4th International Congress of Eurasian Archaeology- ICEA
29-9-2012

 01 oktyabr 2012

Tədbir iştirakçılarının gəlişi 
1st October 2012
Arrival of participants
 
02 oktyabr 2012/2nd October 2012
Saat 11.00/11:00pm
Konfransın təntənəli açılış mərasimi və Orta əsr Ağsu şəhəri arxeoloji kompleksi ilə tanışlıq
Ceremonial opening ceremony of congress and introduction of Medieval Agsu town archaeological complex
 
Çıxışlar/Speeches:
• Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab Əbülfəs Qarayev
Mr. Abulfas Garayev, Minister of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan
• Ağsu rayonu İcra Hakimi cənab Ənvər Seyidəliyev
Mr. Anvar Seyidaliyev, the head of Agsu Region Executive Power
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü cənab Vəli Əliyev
Mr. Vali Aliyev, associate member of National Academy of Sciences of Azerbaijan
• Doqquz Eylül Universiteti adından cənab Bayram Bayraktar
Mr. Bayram Bayraktar, Dokuz Eylul University
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü xanım Qənirə Paşayeva
Ms. Ganira Pashayeva, MP, Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan
• Qafqaz və Orta Asiya Arxeologiyası Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Semih Güneri
Mr. Semih Güneri, Director of the Center for Studies on Caucasian & Central Asian Archaeology
• Rusiya Elmlər Akademiyası Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun direktor müavini xanım Ludmila Sokolova
Mrs. Ludmila Sokolova, Deputy Director of the Institute for History of Material Culture of Russian Academy of Sciences
• İtaliya Ali Restovrasiya Mərkəzinin nümayəndəsi cənab Ernesto Borrelli
Mr. Ernesto Borrelli, representative from Italy Restoration Center (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro)
• MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri cənab Fariz Xəlilli
Mr. Fariz Khalilli, chairman of MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage
 
Saat 14.00-16.00/14:00-16:00pm
Nahar/Lunch
 
Saat 16.00-17.00/16:00-17:00pm
Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanışlıq
Acquaintance with Shamakhi History and Local Lore Museum
 
Saat 17.30-18.30/17.30-18.30pm
Basqal İpək Mərkəzi ilə tanışlıq, çay süfrəsi
Acquaintance with Basgal Silk Center, coffee-break
 
Saat 19.00-20.00/19:00-20:00pm
Konfrans iştirakçılarının Qaya İstirahət Kompleksində yerləşməsi
Accommodation of conference participants in “QAYA” Rest Complex
 
Saat 20.00/20:00pm
Ziyafət və mədəni proqram 
Social dinner and cultural program
 
 
03 oktyabr 2012/3rd October 2012 
 
Qaya İstirahət Kompleksinin Konfrans zalı 
Conference hall of  “QAYA” Rest Complex
 
Saat 09.30-11.00/09:30-11:00am
1-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
Session 1: “Research of archaeological heritage in Eurasia region”
Sədr: Semih GUNERI və Ludmila SOKOLOVA
Chairman: Semih GUNERI and Ludmila SOKOLOVA
 
09.30-09.45/09.30-09.45am    
Vəli ƏLİYEV/Vali ALIYEV            
Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar
Archaeological explorations in Azerbaijan
 
09.45-10.00/09.45-10.00am        
Hidayət CƏFƏROV/Hidayat JAFAROV             
Palıdlı nekropolunda arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri
Primary results of archaeological explorations in Palidly necropolis
 
10.00-10.15/10.00-10.15am        
İrina QUSAÇ/Irina GUSACH            
Türk qalası Azak qazıntılarından yeni tapıntılar
New finds from the excavations of the Turkish fortress Azak
 
10.15-10.30/10.15-10.30am        
Qafar CƏBİYEV/ Gafar JABIYEV            
Azərbaycanda orta əsr şəhərlərinin arxeoloji tədqiqi: uğurlar, problemlər, vəzifələr
Archaeological research of medieval cities of Azerbaijan: successes, problems and tasks
 
10.30-10.45/10.30-10.45am
Li XİAO/Li KHIAO                
Tarixəqədərki dövrdə Şərq-Qərb mədəni münasibətlərində Turfanın statusu
Status of Turfan in the prehistoric period of East-West cultural exchange
 
10.45-11.00/10.45-11.00am        
Fariz XƏLİLLİ/Fariz KHALILLI            
Ağsu təcrübəsi – MİRAS İctimai Birliyinin arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan mədəni irs nümunələrinin tədqiqi, konservasiyası, mühafizəsi və təbliği sahəsində fəaliyyəti
Agsu experience: Activity of  MIRAS in  research, conservation, protection and propagation of cultural heritage samples revealed from archaeological excavations 
 
Saat 11.00-11.15/11:00-11:15am
Çay fasiləsi/Coffee-break
 
Saat 11.15-13.00/11:15am-13:00pm
2-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
Session 2: “Research of archaeological heritage in Eurasia region”
Sədr: Vəli ƏLİYEV və İrina QUSAÇ
Chairman: Vali ALIYEV and Irina QUSACH
 
11.15-11.30/11:15-11:30am        
Qənirə PİRQULİYEVA/Ganira PIRGULIYEVA
Türk dilindən rus dilinə keçən bəzi numizmatik terminlər haqqında
Some numismatic terms transmitted from Turkish to Russian language
 
11.30-11.45/11.30-11.45am        
Vasif GAIBOV/Vasif GAIBOV            
Antik Margiana: arxeoloji materiallar və yazılı mənbələr
Antique Margiana: The archaeological materials and narrative sources
 
11.45-12.00/11.45-12.00am
Suram SAKANIA/Suram SAKANIA            
Abxaziyada Pont əhəngindən tikilmiş baş məbədlər
The major temples Pontus Limes in Abkhazia  
        
12.00-12.15/12.00-12.15pm        
Wang YUN/Wang YUN
Xinjiangda tunc dövrü geyimləri
Bronze Age costumes of Xinjiang
 
12.15-12.30/12.15-12.30pm        
Sevda HÜSEYNOVA, Vahid QASIMOV/Sevda HUSEYNOVA, Vahid GASIMOV
Gil möhür atlasının Azərbaycan orta əsr keramikası üzrə bölünməsi   
Distribution Map of Pottery Stamps on the Medieval Potteries of Azerbaijan
 
12.30-12.45/12.30-12.45pm    
Alisa BORISENKO/ Alisa BORİSENKO            
XVIII əsrdə Avropali alimlər tərəfindən Cənubi Sibirdə Türk qədim əşyalarının öyrənilməsi 
The Study of the Turkish antiquities in Southern Siberia by European scientists of the XVIII century
 
12.45-13.00/12.45-13.00pm        
Yili LITIFU/Yili LITIFU                
Xinyanqda İpək Yolu boyunca Mayak qüllə və qarnizon istehkam qalıqları 
Beacon tower and garrison Fort remains along the Silk Road in Xinjiang
 
Saat 13.00-14.00/13:00-14:00pm
Nahar/Lunch
 
Saat 14.00-15.00/14.00-15.00 pm
3-cü sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
Session 3: “Research of archaeological heritage in Eurasia region”
Sədr: Hidayət CƏFƏROV və Li XİAO
Chairman: Hidayat JAFAROV and Li XIAO
 
14.00-14.15/14.00-14.15pm        
Alsu NURƏTDİNOVA/ Alsu NURATDINOVA        
Toretz yaşayış yerində dulusçuluq emalatxanası 
A possible pottery workshop on the Toretz Settlement
 
14.15-14.30/14.15-14.30pm        
Diana CƏFƏROVA/Diana JAFAROVA
Son Tunc və İlk Dəmir dövründə Qarabağ tayfalarının hərb işinin yaranma şəraiti
Background of military case among the tribes of Karabakh in the Late Bronze and Early Iron Age
 
14.30-14.45/14.30-14.45pm        
Yekaterina BOLDYREVA/Ekaterina BOLDYREVA        
Samosdelka yaşayış yerində bizans mənşəli şirli qablar
The glazed jugs of Byzantine origin at the Samosdelka settlement
 
14.45-15.00/14.45-15.00pm        
Qarik SANQULİYA/Qarik SANQULİYA            
Qudaut Tunc və İlk Dəmir dövrü istehsal və mədən məntəqəsi
Gudauta production and trade site of the Bronze and Early Iron Age
 
Saat 15.00-15.15/15:00-15:15pm
Çay fasiləsi/Coffee-break
 
Saat 15.15-16.30/15.15-16.30 pm
4-cü sessiya: “Qayaüstü təsvirlər və mifologiya”
Session 4: “Rock arts and mythology”
Sədr: Nazilə ABDULLAZADƏ və Dimitriy CHEREMISIN 
Chairman: Nazile ABDULLAZADE and Dimitriy CHEREMISIN
 
15.15-15.30/15.15-15.30pm        
Lüdmila SOKOLOVA/Ludmila SOKOLOVA        
Çemurçek və Hakkari antropomorfik stelası - üslubi təhlil 
Anthropomorphic steles of Chemurchek and Hakkari – stylistic analysis
 
15.30-15.45/15.30-15.45pm        
Semih GÜNERİ, Yücel ÜZEYİR/Semih GUNERI, Yucel UZEYIR            
Doyumlu (Kars) Kaya Resimleri
Doyumlu (Kars) Rock Arts
 
15.45-16.00/15.45-16.00pm        
Dimitriy CHEREMISIN/Dimitriy CHEREMISIN        
Altay petroqlifləri və Turizm
The petroglyphs of the Altai and Tourism
 
16.00-16.15/16.00-16.15pm        
Nazilə ABDULLAZADƏ/Nazile ABDULLAZADE        
Azərbaycan xalqının etnik-mədəni tarixi və mifologiya: mifik təfəkkürün qaynaqları
Ethnic-Cultural history of Azerbaijani people and mythology: sources of mythic thought
 
16.15-16.30/16.15-16.30pm        
Şəbnəm MƏSTƏLILI    /Shabnam MASTALILI        
Əski türk mifologiyasında inanclar və kultlar
Faith and cults in former Turkic mythology
 
16.30-16.45/16:30-16:45pm        
Hakan ALTINTAŞ/Hakan ALTINTASH
Türk Mitolojilerinden Günümüze Demokratik Yönetişim Üzerine Düşünceler
Thoughts on the Democratic Governance from Turkic mythology to Present
 
Çay fasiləsi/Coffee-break
 
Saat 16.45-18.00/16:45-18:00pm
5-ci sessiya: “Arxeoloji irsin konservasiyası və bərpası”
Session 5: “Conservation and restoration of archaeological heritage”
Sədr: Ernesto BORRELLI və Zekeriye ŞIMŞIR
Chairman: Ernesto BORRELLI and Zekeriye ŞIMŞIR
 
16.45-17.00/16.45-17.00pm        
Yuliy XUDYAKOV/Yuliy KHUDYAKOV            
Orta əsr Orta Asiya obalarının hərb məsələlərinə dair elmi biliklərin öyrənilməsi və yayılmasında yenidənqurma obyektlərin tətbiqi
Use of the objects reconstructions in the study and dissemination of scientific knowledge about military affairs of medieval Central Asian nomads
 
17.00-17.15/17.00-17.15pm        
Zekeriye ŞIMŞIR/Zekeriye ŞIMŞIR    
Antalya Yivli Minare Camii’nde son yıllarda yapılan restorasyonlar
Last restoration work in Antalya Yivli Minaret Mosque 
 
17.15-17.30/17.15-17.30pm        
Maeryamu YIBULAYINMU/Maeryamu YIBULAYINMU
Turfandan aşkar olunmuş parça qalıqlarının qorunması və bərpası
The protection and restoration of the textiles unearthed from Turfan
 
17.30-17.45/17.30-17.45pm
Rəqsanə HƏSƏNOVA/Ragsana HASANOVA        
Muzey eksponatlarının qorunması, konservasiya və bərpasına dair əsas tövsiyələr
Basic recommendations on protection, conservation and restoration of museum exhibits
 
Saat 17.45-20.00/17:45-20:00pm
Lahıc qəsəbəsinə getmək, qoruq ərazisində gəzinti, muzeylə tanışlıq
Tour in Lahij Settlement, the Reserve and museum acquaintance
 
Saat 20.00-22.00/20.00-22.00pm
Şam yeməyi/Dinner
 
04 oktyabr 2012/04 October 2012 
 
Qaya İstirahət Kompleksinin Konfrans zalı 
Conference hall of “Gaya” Rest Complex
 
Saat 09.00-10.30/09.00-10.30 am
6-cı sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji turizm”
Session 6: “Archaeological tourism in Eurasia region”
Sədr: Bayram BAYRAKTAR və Elena POPRAVKO
Chairman: Bayram BAYRAKTAR and Elena POPRAVKO
 
09.00-09.15/09.00-09.15am        
Ali KAZIM ÖZ/Ali KAZIM ÖZ            
İoniya Metropolisdə arxeoloji sahələrdə ziyarət mərkəzi layihəsi 
The visitor center project of the archaeological sites at Metropolis in Ionia
 
09.15-09.30/09.15-09.30am
Begül ÖZKOCA, Mahmut ÖZKOCA/Begül ÖZKOCA, Mahmut ÖZKOCA        
Alacahöyük Muzeyi: muzeyin arxeoloji turizmdə mühüm yeri
Alacahöyük Museum: the important place held by this museum in archeological tourism
 
09.30-09.45/09.30-09.45am        
Kamil IBRAHİMOV/Kamil IBRAHIMOV            
İçəri Şəhərdə arxeopark
Archaeo-park in Icherisheher 
 
09.45-10.00/09.45-10.00am        
Elena POPRAVKO/Elena POPRAVKO
Rusiyanın Uzaq Şərqində arxeoloji irsin tədqiqi və təbliğində muzeylərin rolu
The role of museums in the research and popularization of the archaeological heritage of the Russian Far East
 
10.00-10.15/10.00-10.15am        
Calalatdin MIRZAEV/Jalalatdin MIRZAEV        
Arxeoloji abidələr turizm obyekti kimi: muzey və yerli ictimaiyyət
Archaeological monuments as tourism object: museum and local community
 
10.15-10.30/10.15-10.30am        
Elena KOVESHNIKOVA/Elena KOVESHNIKOVA        
Kuzbasda arxeoloji turizm
Archaeological tourism in the Kuzbass
 
Saat 10.30-10.45/10.30-10.45am
Çay fasiləsi/Coffee-break
 
Saat 11.15-13.00/11.15am-13.00 pm
7-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji turizm”
Session 7: “Archaeological tourism in Eurasia region”
Sədr: Qafar CƏBİYEV və Alisa BORİSENKO
Chairman: Gafar JABIYEV and Alisa BORISENKO
 
10.45-11.00/10.45-11.00am        
Dimitriy Pikalov, Yuriy Prokopenko/Dimitriy Pikalov, Yuriy Prokopenko
“Skiflər Şimali Qafqazda” multimedia resursu: realizasiya təcrübəsi
Multimedia resource "Scythians in the North Caucasus": experience of realization
 
11.00-11.15/11.00-11.15am        
Nəzmin CƏFƏROVA/Nazmin JAFAROVA            
Tarixi və mədəni irsin təbliğində ümumdünya uşaq muzey proqramlarının rolu
Programs of children museums of the world for propaganda of historical and cultural legacy
 
11.15-11.30/11.15-11.30am        
Koray ALPER, Eda GÜNGÖR/ Koray ALPER, Eda GÜNGÖR    
Kaş Sualtı Arkeopark Projesi
Kash Underwater Archaeopark Project
 
11.30-11.45/11.30-11.45am    
Andrey BORODOVSKIY/Andrey BORODOVSKIY        
Dağlıq Altay arxeoloji irsinin turist infrastrukturuna inteqrasiyası
Integration of archaeological legacy of Mountainous Altai into the tourism infrastructure
 
11.45-12.00/11.45-12.00am            
Arkadiy COPUA, Valentin NUSHKOV/Arkadiy Copua, Valentin Nushkov
Eşer şəhər yeri – yeni turizm kompleksi
Esher city - new tourism complex
 
12.00-12.15/12.00-12.15pm        
Şikar QASIMOV/Shikar GASIMOV            
Laçının qədim yaşayış məskənləri və tarixi abidələri
Old settlements and historical monuments of Lachin
 
12.15-12.30/12.15-12.30pm        
Aygün Ekin MERIÇ/Aygün Ekin MERIÇ            
Türkiyə mədəni turizminə irəli sürülən arxeologiya ilə bağlı təkliflər
Some Archaeological Proposals for the Cult Tourism in Turkey
 
Saat 12.30-14.00/12.30-14.00pm
8-ci sessiya: “Memarlıq, epiqrafika, tarix”
Session 8: “Architecture, epigraphy and history”
Sədr: Cəfər QİYASİ  və Mehmet RIHTIM
Chairman: Jafar GIYASI and Mehmet RIHTIM
 
12.30-12.45/12.30-12.45pm        
Cəfər QİYASİ/Jafar GIYASI
Şamaxı Cümə məscidi – onüç əsrin ibadət yeri
Shamakhi Juma Mosque – prayer site of thirteen century
 
12.45-13.00/12.45-13.00pm    
Emma ZILIVINSKAYA/Emma ZILIVINSKAYA        
Kiçik Asiya və Zaqafqaziyanın Qızıl Orda monumental abidəsinə təsiri
Influence of Small Asia and Caucasus on monumental architecture of Gold Orda
 
13.00-13.15/13.00-13.15pm        
Alik GABELİA/Alik GABELIA            
Sebastopolda yeni epiqrafik abidə
New epigraphic monument from Sebastopolis
        
13.15-13.30/13.15-13.30pm        
Vadim BJANIA/Vadim BJANIA            
Abxaz “Çaçba” soyadındakı “çaç” sözünün kökü türk mənşəlidir
The root of “Chach” word in Abkhazian “Chachba” family - Turkic origin
 
13.30-13.45/13.30-13.45pm        
Mehmet RIHTIM/Mehmet RIHTIM            
Azərbaycanda sufi abidələri: Xanəgah və təkyələr
Sufic monuments in Azerbaijan: Cloisters and Tekye
 
13.45-14.00/13.45-14.00pm        
Alik GABELIA, Ece TRAPŞ/Alik GABELIA, Eje TRAPSH        
Antik dönemde Abhazya ve Anadolu arasındakı ilişkiler    
Relations between Abkhazia and Anatolia in ancient time 
                            
Saat 14.00-15.00/14.00-15.00pm
Nahar/Lunch
 
Saat 15.00-16.30/15.00-16.30pm
9-cu sessiya: “Avrasiyanın etnoqrafiyası”
Session 9: “Eurasian ethnography”
Sədr: Nərgiz QULİYEVA və Yuliy KHUDYAKOV
Chairman: Nargiz Guliyeva and Yuliy KHUDYAKOV
 
15.00-15.15/15.00-15.15pm        
Nərgiz QULIYEVA, Elnur HƏSƏNOV/Nargiz QULIYEVA Elnur HASANOV
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və onun Ermənistanda yaşamış Azərbaycanlıların ailə və məişət münasibətlərinə təsiri (XIX-XX əsrlər)
Encroachment of Armenia into Azerbaijan and its influence to family and social relations of the Azerbaijanis, lived in Armenia (19-20th century)
 
15.15-15.30/15.15-15.30pm        
Amanjol KALIŞ/Amanjol KALIŞ            
Qazaxıstan Respublikası azərbaycanlılarının sayı və məskunlaşma dinamikası
Dynamics of quantity and residence of Azerbaijanians of Kazakstan Republic
 
15.30-15.45/15.30-15.45pm        
Ela TAŞ/Ela TAŞ                
XIX əsr toqqaları
Belt buckles dated to the nineteenth century
 
15.45-16.00/15.45-16.00pm        
Ahmet UHRİ/Ahmet UHRI                
Atın evcilleştirilme kriterlerinden biri olarak yulaf
Oats as criteria of horse domestication
        
16.00-16.15/16.00-16.15pm        
Aleksey PRONIN/Alexey PRONIN            
Son orta əsr - Erkən Yeni dövrə aid Yenisey çayı yaxınlığındakı III Koya dəfn yerində dəmir qılıncların hazırlanma xüsusiyyətləri və mənşəyi
Construction Peculiarities and origin of the iron broadsword from Late Medieval-Early New Age burial ground Koya 3 at Yenisei River
 
16.15-16.30/16.15-16.30pm        
Əli ŞAMİL/Ali SHAMIL                
Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarix
Whereabouts and history in human names
 
Saat 16.45-18.00/16.45-18.00pm
10-cu sessiya: “Avrasiyanın etnoqrafiyası”
Session 10: “Eurasian ethnography”
Sədr: Amanjol KALIŞ  və Kemal IBRAHIMZADE
Chairman: Amanjol KALIŞ  and Kemal IBRAHIMZADE
 
16.45-17.00/16.45-17.00pm        
Kemal IBRAHIMZADE/Kemal IBRAHIMZADE        
18. yüzyıl Rusya’sında “Türk Tarzı”
“Turkish style” in 18th century Russia
 
17.00-17.15/17.00-17.15pm        
Natalia QRIQORİYEVA/Natalia GRIGORIEVA        
Orta əsr Rusiyasında zərgərlik (Qədim Ladoqa materialları əsasında)
Jewelry of the medieval Russia (based on the materials of the site Old Ladoga)
 
17.15-17.30/17.15-17.30pm        
Arzu MƏMMƏDOVA/Arzu MAMMADOVA            
Geleneksel Türk Sanatlarında Oğuz Damgalarının (Mimari Süslemelerde ve  El Dokumalarında) kullanımı
Usage of Traditional Turkic Arts Oguz Stamps (Architectural ornaments and hand weavings)
 
17.30-17.45/17.30-17.45pm    
Ahmet AYTAÇ/Ahmet AYTACH
Başbakanlık Osmanlı arxivində bəzi Azərbaycan toxuculuğu sənədləri
Some documents about Azerbaijan weavings in Prime Ministry Ottoman Archive
 
17.45-18.00/17.45-18.00pm        
İrina KOÇKINA/İrina KOCHKINA            
Altay çölü sakinlərinin yerli incəsənət və folklor musiqisi ənənələrinin əlaqələndirməsinin problemləri (Şipunovo rayonu ərazisində 2000-2012-ci il etnoqrafik ekspedisiyasının materialları əsasında)
The problem of relationship between traditions of home arts and songs folklore of settlers of Steppe Altai (On materials of ethnographic expeditions 2000-2012 on territory Shipunovo District)
 
Saat 18.00-18.30/18.00-18.30pm
Başlanış mərasimi, bəyannamənin qəbul olunması
Closing of conference, adoption of declaration
 
Saat 18.30-20.00/18.30-20.00pm
İvanovka kəndinə getmək, gəzinti, tanışlıq
Tour to Ivanovka Village
 
Saat 20.00-22.00/20:00-22:00pm
Hacıhətəmli kəndində şam yeməyi
Dinner in Hajıhatamli Village
 
05 oktyabr 2012/5 October 2012
Tədbir iştirakçılarının Bakıya gəlişi və yola salınması 
Arrival of guests in Baku and departure
 
 
POSTERLƏR
POSTERS
 
 
1. Nərgiz ƏLIYEVA/Nargiz ALIYEVA                    
Şeyx Əbu Tahir əs-Siləfi və Azərbaycan
Sheikh Abu Tahir es-Silefi and Azerbaijan
 
2. Rəşad İBRAHİMOV, Albina RZAYEVA/ Rashad IBRAHIMOV, Albina RZAYEVA    
Orta əsr  Ağsu şəhər əhalisinin məşğuliyyəti və məişət həyatı (2010-2012-ci illər arxeoloji
qazıntıları əsasında)
Occupation and living of medieval Agsu town population (based on 2010-2012 archaeological
excavations)
 
3. Arzu SOLTAN/Arzu SOLTAN    
Sərhədyanı ölkələrin turizm potensialının birləşdirilməsində arxeoloji turizmin yeri
The role of archaeological tourism combined of transboundary countries’ tourism potential
    
4. Elmira ABBASOVA/Elmira ABBASOVA
Orta əsrlərdə Azərbaycanda süfrə mədəniyyəti (Ağsu materialları əsasında)
Civilization in Azerbaijan in Middle Ages (on the basis of Agsu materials)    
        
5. Bəsti SULTANOVA/Basti SULTANOVA
Göyçay qədim yaşayış məskənlərindən biridir
Goychay is an old settlement    
 
6. Natiq QUBADOĞLU/Natig GUBADOGLU
Xələc coğrafi adının mənşəyinə dair
Origin of Khalaj geographical name
 
7. Həbibə ƏLİYEVA/Habiba ALIYEVA
Orta əsr Ağsu şəhərinin epiqrafik abidələri
Epigraphic monuments of medieval Agsu town
 
8. Şölə BAYRAMOVA/ Shola BAYRAMOVA    
Yerli arxeologiyanın inkişafında MİRAS İctimai Birliyinin rolu
Local archaeology via explorations of MIRAS Social Organization
 
9. Aynur MƏMMƏDOVA/ Aynur MAMMADOVA
Bakının ətraf kəndlərində ərəb xəttatlığının mirası - daş abidələr
Arabic calligraphy heritage in outskirts of Baku - stone monuments
 
10. İsa SADAYLI/Isa SADAYLI
İbtidai dövr sənəti - Qobustan rəsmləri
Primitive age art-Gobustan drawings
 
11. İlkin ƏLIYEV/Ilkin ALIYEV        
Qədim Alban xristian abidələri Azərbaycan milli mədəni irsinin nadir inciləridir
Old Albanian Christian monuments are unique pearls of national cultural heritage of Azerbaijan    
 
12. Zaur UMBAYEV/Zaur UMBAYEV
Ağsu türbələri
Agsu Tombs
 
13. Şahismayıl İSMAYILOV/Shahismayil ISMAYILOV
XVII əsrdə Səfəvilər dövlətində sənətkarlıq
Craftsmanship in 17th century Sefevids State
 
14. İlhamə HƏMDULLAYEVA/Ilhama HAMDULLAYEVA
Tarix və memarlıq abidələri keçmişin nişanəsidir
History and architectural monuments are signs of past
 
15. Vüqar QULIYEV/Vuqar GULIYEV
Orta əsr Ağsu şəhəri metal məmulatlarının bərpa və konservasiyası
Restoration and Conservation of Medieval Agsu Town metalwares 
 
 
FOTOQRAF MƏMMƏD RƏHİMOVUN KƏRPİC MEMARLIĞI FOTOSƏRGİSİ
BRICK ARCHITECTURE PHOTO EXHIBITION BY PHOTOGRAPHER MAMMAD RAHIMOV
 
Oxunub : 2572