Ümumi məlumat

AZE
ENG
TUR
RUS

ÜMUMİ MƏLUMAT

Mövzu
Avrasiya regionunda arxeoloji tədqiqatlar və arxeoloji turizmin perspektivləri

Mövzu başlıqları
Arxeologiya (Ən qədim dövrdən orta əsrlərə)
Tarix
Qayaüstü təsvirlər
Arxeoloji turizm
Etnoqrafiya
Mifologiya
Sənətşünaslıq

Əsas tarixlər:
Tezislərin son göndərilmə tarixi: 15 avqust 2012
Qəbul edilən tezislərin elan olunması: 17 avqust 2012
Məruzə mətnlərinin son göndərilmə tarixi: 30 avqust 2012
Rəsmi dəvətnamələrin göndərilməsi: 31 avqust 2012
Ağsuya gəlmə və qeydiyyat tarixi: 1 oktyabr 2012
Konfrans tarixi: 2-3-4 oktyabr 2012
Ağsudan yola düşmə tarixi: 5 oktyabr 2012

Keçiriləcək yer:
Ağsu şəhəri

Konfransın dili
Konfransın dili azərbaycan, türk, rus, ingilis dilidir.

Çıxışlar
Çıxışlar 20 dəqiqə nəzərdə tutulur. Power Point-dan istifadə edən rus və ingilis dilli məruzəçilər Azərbaycan və ya türk dilində, azərbaycan və türk dilli məruzəçilər ingilis dilində hazırladıqları prezentasiyaları konfransın ilk günü təqdim etməlidirlər.

Mehmanxana
Bütün konfrans iştirakçılarının mehmanxana və konfrans boyunca yemək xərcləri təşkilatçılar tərəfindən ödəniləcəkdir.

Yol
Yol xərcləri konfrans iştirakçılarının özlərinə aiddir.

Qeydiyyat xərci
Qeydiyyat xərci üzvlər üçün 100 avro, üzv olmayanlar üçün 125 avro-dur.
(ICEA konfranslarından birinə qatılanlar ICEA üzvləridir).

IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konqresi
1-5 oktyabr, 2012-ci il
Ağsu şəhəri

4th International Congress of Eurasian Archaeology- ICEA
1-5 October, 2012
City of Agsu


01 oktyabr 2012
Tədbir iştirakçılarının gəlişi
1 October 2012
Arrival of participants

02 oktyabr 2012/2 October 2012
Saat 11.00
Konfransın təntənəli açılış mərasimi və Orta əsr Ağsu şəhəri arxeoloji kompleksi ilə tanışlıq
Ceremonial opening ceremony of congress and introduction of Medieval Agsu town archaeological complex

Çıxışlar/Speeches:
• Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab Əbülfəs Qarayev
Mr. Abulfas Garayev, Minister of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan
• Ağsu rayonu İcra Hakimi cənab Ənvər Seyidəliyev
Mr. Anvar Seyidaliyev, the head of Agsu Region Executive Power
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü cənab Vəli Əliyev
Mr. Vali Aliyev, associate member of National Academy of Sciences of Azerbaijan
• Doqquz Eylül Universiteti adından cənab Bayram Bayraktar
Mr. Bayram Bayraktar, Dokuz Eylul University
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü xanım Qənirə Paşayeva
Ms. Ganira Pashayeva, MP, Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan
• Qafqaz və Orta Asiya Arxeologiyası Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Semih Güneri
Mr. Semih Güneri, Director of the Center for Studies on Caucasian & Central Asian Archaeology
• Rusiya Elmlər Akademiyası Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun direktor müavini xanım Ludmila Sokolova
Mrs. Ludmila Sokolova, Deputy Director of the Institute for History of Material Culture of Russian Academy of Sciences
• İtaliya Ali Restovrasiya Mərkəzinin nümayəndəsi cənab Ernesto Borrelli
Mr. Ernesto Borrelli, representative from Italy Restoration Center (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro)
• MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri cənab Fariz Xəlilli
Mr. Fariz Khalilli, chairman of MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage

Saat 14.00-16.00/14:00-16:00pm
Nahar/Lunch

Saat 16.00-17.00/16:00-17:00pm
Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanışlıq
Acquaintance with Shamakhi History and Local Lore Museum

Saat 17.30-18.30/17.30-18.30pm
Basqal İpək Mərkəzi ilə tanışlıq, çay süfrəsi
Acquaintance with Basgal Silk Center, tea-set

Saat 19.00-20.00/19:00-20:00pm
Konfrans iştirakçılarının Qaya İstirahət Kompleksində yerləşməsi
Accomodation of conference participants in “QAYA” Rest Complex

Saat 20.00/20:00pm
Ziyafət və mədəni proqram
Social dinner and cultural program


03 oktyabr 2012/3 October 2012

Qaya İstirahət Kompleksinin Konfrans zalı
Conference hall of  “QAYA” Rest Complex

Saat 09.30-11.00/09:30-11:00am
1-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
1st session: “Research of archaeological heritage in Eurasia region”
Sədr: Semih GUNERI və Ludmila SOKOLOVA
Chairman: Semih GUNERI and Ludmila SOKOLOVA

09.30-09.45/09.30-09.45am   
Vəli ƏLİYEV/Vali ALIYEV           
Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar
Archaeological explorations in Azerbaijan

09.45-10.00/09.45-10.00am       
Hidayət CƏFƏROV/Hidayat JAFAROV            
Palıdlı nekropolunda arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri
Primary results of archaeological explorations in Palidly necropolis

10.00-10.15/10.00-10.15am       
İrina QUSAÇ/Irina GUSACH           
Türk qalası Azak qazıntılarından yeni tapıntılar
New finds from the excavations of the Turkish fortress Azak

10.15-10.30/10.15-10.30am       
Qafar CƏBİYEV/ Gafar JABIYEV           
Azərbaycanda orta əsr şəhərlərinin arxeoloji tədqiqi: uğurlar, problemlər, vəzifələr
Archaeological research of medieval cities of Azerbaijan: successes, problems and tasks

10.30-10.45/10.30-10.45am
Li XİAO/Li KHİAO               
Tarixəqədərki dövrdə Şərq-Qərb mədəni münasibətlərində Turfanın statusu
Status of Turfan in the prehistoric period of East-West cultural exchange

10.45-11.00/10.45-11.00am       
Fariz XƏLİLLİ/Fariz KHALILLI           
Ağsu təcrübəsi – MİRAS İctimai Birliyinin arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan mədəni irs nümunələrinin tədqiqi, konservasiyası, mühafizəsi və təbliği sahəsində fəaliyyəti
Agsu experience – Activity of  MIRAS in  research, conservation, protection and propagation of cultural heritage samples revealed from archaeological excavations

Saat 11.00-11.15/11:00-11:15am
Çay fasiləsi/Coffee-break

Saat 11.15-13.00/11:15am-13:00pm
2-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
2nd session: “Research of archaeological heritage in Eurasia region”
Sədr: Vəli ƏLİYEV və İrina QUSAÇ
Chairman: Vali ALIYEV and Irina QUSAÇ

11.15-11.30/11:15-11:30am       
Qənirə PİRQULİYEVA/Ganira PIRGULIYEVA
Türk dilindən rus dilinə keçən bəzi numizmatik terminlər haqqında
Some numismatic terms transmitted from Turkish to Russian language

11.30-11.45/11.30-11.45am       
Vasif GAIBOV/Vasif GAIBOV           
Antik Margiana: arxeoloji materiallar və yazılı mənbələr
Antique Margiana: the archaeological materials and narrative sources

11.45-12.00/11.45-12.00am
Suram SAKANIA/Suram SAKANIA           
Abxaziyada Pont əhəngindən tikilmiş baş məbədlər
The major temples Pontus Limes in Abkhazia 
       
12.00-12.15/12.00-12.15pm       
Wang YUN/Wang YUN
Xinjiangda tunc dövrü geyimləri
Bronze Age costumes of Xinjiang

12.15-12.30/12.15-12.30pm       
Sevda HÜSEYNOVA, Vahid QASIMOV/Sevda HUSEYNOVA, Vahid GASIMOV
Gil möhür atlasının Azərbaycan orta əsr keramikası üzrə bölünməsi  
Distribution Map of Pottery Stamps on the Medieval Potteries of Azerbaijan

12.30-12.45/12.30-12.45pm   
Alisa BORISENKO/ Alisa BORİSENKO           
XVIII əsrdə Avropali alimlər tərəfindən Cənubi Sibirdə Türk qədim əşyalarının öyrənilməsi
The Study of the Turkish antiquities in southern Siberia by European scientists of the XVIII century

12.45-13.00/12.45-13.00pm       
Yili LITIFU/Yili LITIFU               
Xinyanqda İpək Yolu boyunca Mayak qüllə və qarnizon istehkam qalıqları
Beacon tower and garrison Fort remains along the Silk Road in Xinjiang

Saat 13.00-14.00/13:00-14:00pm
Nahar/Lunch

Saat 14.00-15.00/14.00-15.00 pm
3-cü sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
3rd session: “Research of archaeological heritage in Eurasia region”
Sədr: Hidayət CƏFƏROV və Li XİAO
Chairman: Hidayat JAFAROV and Li XIAO

14.00-14.15/14.00-14.15pm       
Alsu NURƏTDİNOVA/ Alsu NURATDINOVA       
Toretz yaşayış yerində dulusçuluq emalatxanası
A possible pottery workshop on the Toretz Settlement

14.15-14.30/14.15-14.30pm       
Diana CƏFƏROVA/Diana JAFAROVA
Son Tunc və İlk Dəmir dövründə Qarabağ tayfalarının hərb işinin yaranma şəraiti
Background of military case among the tribes of Karabakh in the Late Bronze and Early Iron Age

14.30-14.45/14.30-14.45       
Yekaterina BOLDYREVA/Ekaterina BOLDYREVA       
Samosdelka yaşayış yerində bizans mənşəli şirli qablar
The glazed jugs byzantine origin at the Samosdelka settlement

14.45-15.00/14.45-15.00pm       
Qarik SANQULİYA/Qarik SANQULİYA           
Qudaut Tunc və İlk Dəmir dövrü istehsal və mədən məntəqəsi
Gudauta production and trade site of the Bronze and Early Iron Age

Saat 15.00-15.15/15:00-15:15pm
Çay fasiləsi/Coffee-break

Saat 15.15-16.30/15.15-16.30 pm
4-cü sessiya: “Qayaüstü təsvirlər və mifologiya”
4th session: “Rock arts and mythology”
Sədr: Nazilə ABDULLAZADƏ və Dimitriy CHEREMISIN
Chairman: Nazile ABDULLAZADE and Dimitriy CHEREMISIN

15.15-15.30/15.15-15.30       
Lüdmila SOKOLOVA/Ludmila SOKOLOVA       
Çemurçek və Hakkari antropomorfik stelası - üslubi təhlil
Anthropomorphic stelaes of Chemurchek and Hakkari – stylistic analysis

15.30-15.45/15.30-15.45pm       
Semih GÜNERİ, Yücel ÜZEYİR/Semih GUNERI, Yucel UZEYIR           
Doyumlu (Kars) Kaya Resimleri
Doyumlu (Kars) Rock Arts

15.45-16.00/15.45-16.00pm       
Dimitriy CHEREMISIN/Dimitriy CHEREMISIN       
Altay petroqlifləri və Turizm
The petroglyphs of the Altai and Tourism

16.00-16.15/16.00-16.15pm       
Nazilə ABDULLAZADƏ/Nazile ABDULLAZADE       
Azərbaycan xalqının etnik-mədəni tarixi və mifologiya: mifik təfəkkürün qaynaqları
Ethnic-Cultural history of Azerbaijani people and mythology: sources of of mythic thought

16.15-16.30/16.15-16.30pm       
Şəbnəm MƏSTƏLILI    /Shabnam MASTALILI       
Əski türk mifologiyasında inanclar və kultlar
Faith and cults in former Turkic mythology

16.30-16.45/16:30-16:45pm       
Hakan ALTINTAŞ/Hakan ALTINTASH
Türk Mitolojilerinden Günümüze Demokratik Yönetişim Üzerine Düşünceler
Thoughts on the Democratic Governance from Turkic mythology to Present

Çay fasiləsi/Coffee-break

Saat 16.45-18.00/16:45-18:00pm
5-ci sessiya: “Arxeoloji irsin konservasiyası və bərpası”
5th session: “Conservation and restoration of archaeological heritage”
Sədr: Ernesto BORRELLI və Zekeriye ŞIMŞIR
Chairman: Ernesto BORRELLI and Zekeriye ŞIMŞIR

16.45-17.00/16.45-17.00pm       
Yuliy XUDYAKOV/Yuliy KHUDYAKOV           
Orta əsr Orta Asiya obalarının hərb məsələlərinə dair elmi biliklərin öyrənilməsi və yayılmasında yenidənqurma obyektlərin tətbiqi
Use of the objects reconstructions in the study and dissemination of scientific knowledge about military affairs medieval of central Asian nomads

17.00-17.15/17.00-17.15pm       
Zekeriye ŞIMŞIR/Zekeriye ŞIMŞIR   
Antalya Yivli Minare Camii’nde son yıllarda yapılan restorasyonlar
Last restoration work in Antalya Yivli Minaret Mosque

17.15-17.30/17.15-17.30pm       
Maeryamu YIBULAYINMU/Maeryamu YIBULAYINMU
Turfandan aşkar olunmuş parça qalıqlarının qorunması və bərpası
The protection and restoration of the textiles unearthed from Turfan

17.30-17.45/17.30-17.45pm
Rəqsanə HƏSƏNOVA/Ragsana HASANOVA       
Muzey eksponatlarının qorunması, konservasiya və bərpasına dair əsas tövsiyələr
Basic recommendations on protection, conservation and restoration of museum exhibits

Saat 17.45-20.00/17:45-20:00pm
Lahıc qəsəbəsinə getmək, qoruq ərazisində gəzinti, muzeylə tanışlıq
Lahij Settlement, tour in the Reserve and museum acquaintance

Saat 20.00-22.00/20.00-22.00pm
Şam yeməyi/Dinner

04 oktyabr 2012/04 October 2012

Qaya İstirahət Kompleksinin Konfrans zalı
Conference hall of “Gaya” Rest Complex

Saat 09.00-10.30/09.00-10.30 am
6-cı sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji turizm”
6th session: “Archaeological tourism in Eurasia region”
Sədr: Bayram BAYRAKTAR və Elena POPRAVKO
Chairman: Bayram BAYRAKTAR and Elena POPRAVKO

09.00-09.15/09.00-09.15am       
Ali KAZIM ÖZ/Ali KAZIM ÖZ           
İoniya Metropolisdə arxeoloji sahələrdə ziyarət mərkəzi layihəsi
The visitor center project of the archaeological site at Metropolis in Ionia

09.15-09.30/09.15-09.30am
Begül ÖZKOCA, Mahmut ÖZKOCA/Begül ÖZKOCA, Mahmut ÖZKOCA       
Alacahöyük Muzeyi: muzeyin arxeoloji turizmdə mühüm yeri
Alacahöyük Museum: the important place held by this museum in archeological tourism

09.30-09.45/09.30-09.45am       
Kamil IBRAHİMOV/Kamil IBRAHIMOV           
İçəri Şəhərdə arxeopark
Archaeo-park in Icherisheher

09.45-10.00/09.45-10.00am       
Elena POPRAVKO/Elena POPRAVKO
Rusiyanın Uzaq Şərqində arxeoloji irsin tədqiqi və təbliğində muzeylərin rolu
The role of museums in the research and popularization of the archaeological heritage of the Russian Far East

10.00-10.15/10.00-10.15am       
Calalatdin MIRZAEV/Jalalatdin MIRZAEV       
Arxeoloji abidələr turizm obyekti kimi: muzey və yerli ictimaiyyət
Archaeological monuments as tourism object: museum and local community

10.15-10.30/10.15-10.30am       
Elena KOVESHNIKOVA/Elena KOVESHNIKOVA       
Kuzbasda arxeoloji turizm
Archaeological tourism in the Kuzbass

Saat 10.30-10.45/10.30-10.45am
Çay fasiləsi/Coffee-break

Saat 11.15-13.00/11.15am-13.00 pm
7-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji turizm”
7th session: “Archaeological tourism in Eurasia region”
Sədr: Qafar CƏBİYEV və Alisa BORİSENKO
Chairman: Gafar JABIYEV and Alisa BORISENKO

10.45-11.00/10.45-11.00am       
Dimitriy Pikalov, Yuriy Prokopenko/Dimitriy Pikalov, Yuriy Prokopenko
“Skiflər Şimali Qafqazda” multimedia resursu: realizasiya təcrübəsi
Multimedia resource "Scythians in the North Caucasus": experience of realization

11.00-11.15/11.00-11.15am       
Nəzmin CƏFƏROVA/Nazmin JAFAROVA           
Tarixi və mədəni irsin təbliğində ümumdünya uşaq muzey proqramlarının rolu
Programs of children museums of the world for propaganda of historical and cultural legacy

11.15-11.30/11.15-11.30am       
Koray ALPER, Eda GÜNGÖR Koray ALPER, Eda GÜNGÖR   
Kaş Sualtı Arkeopark Projesi
Kash Underwater Archaeopark Project

11.30-11.45/11.30-11.45am   
Andrey BORODOVSKIY/Andrey BORODOVSKIY       
Dağlıq Altay arxeoloji irsinin turist infrastrukturuna inteqrasiyası
Integration of archaeological legacy of Gorny Altai into the tourism infrastructure

11.45-12.00/11.45-12.00am           
Arkadiy COPUA, Valentin NUSHKOV/Arkadiy Copua, Valentin Nushkov
Eşer şəhər yeri – yeni turizm kompleksi
Esher city - new tourism complex

12.00-12.15/12.00-12.15pm       
Şikar QASIMOV/Shikar GASIMOV           
Laçının qədim yaşayış məskənləri və tarixi abidələri
Old settlements and historical monuments of Lachin

12.15-12.30/12.15-12.30pm       
Aygün Ekin MERIÇ/Aygün Ekin MERIÇ           
Türkiyə mədəni turizminə irəli sürülən arxeologiya ilə bağlı təkliflər
Some Archaeological Proposals for the Cult Tourism in Turkey

Saat 12.30-14.00/12.30-14.00pm
8-ci sessiya: “Memarlıq, epiqrafika, tarix”
8th session: “Architecture, epigraphy and history”
Sədr: Cəfər QİYASİ  və Mehmet RIHTIM
Chairman:Jafar GIYASI and Mehmet RIHTIM

12.30-12.45/12.30-12.45pm       
Cəfər QİYASİ/Jafar GIYASI
Şamaxı Cümə məscidi – onüç əsrin ibadət yeri
Shamakhi Juma Mosque – prayer site of thirteen century

12.45-13.00/12.45-13.00pm   
Emma ZILIVINSKAYA/Emma ZILIVINSKAYA       
Kiçik Asiya və Zaqafqaziyanın Qızıl Orda monumental abidəsinə təsiri
Influence of Small Asia and Caucasus on monumental architecture of Gold Orda

13.00-13.15/13.00-13.15pm       
Alik GABELİA/Alik GABELİA           
Sebastopolda yeni epiqrafik abidə
New epigraphic monument from Sebastopolis
       
13.15-13.30/13.15-13.30pm       
Vadim BJANIA/Vadim BJANIA           
Abxaz “Çaçba” soyadındakı “çaç” sözünün kökü türk mənşəlidir
The root of “Chach” word in Abkhazian “Chachba” family - turkic origin

13.30-13.45/13.30-13.45pm       
Mehmet RIHTIM/Mehmet RIHTIM           
Azərbaycanda sufi abidələri: Xanəgah və təkyələr
Sufic monuments in Azerbaijan: Cloisters and Tekye

13.45-14.00/13.45-14.00pm       
Alik GABELIA, Ece TRAPŞ/Alik GABELIA, Eje TRAPSH       
Antik dönemde Abhazya ve Anadolu arasındakı ilişkiler   
Relations between Abkhazia and Anatolia in ancient time
                           
Saat 14.00-15.00/14.00-15.00pm
Nahar/Lunch

Saat 15.00-16.30/15.00-16.30pm
9-cu sessiya: “Avrasiyanın etnoqrafiyası”
9th session: “Eurasian ethnography”
Sədr: Nərgiz QULİYEVA və Yuliy KHUDYAKOV
Chairman: Nargiz Guliyeva and Yuliy KHUDYAKOV
 
15.00-15.15/15.00-15.15pm       
Nərgiz QULIYEVA, Elnur HƏSƏNOV/Nargiz QULIYEVA Elnur HASANOV
Ermənilərin Azərbaycana soxulması və onun Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların ailə və ictimai münasibətlərinə təsiri
Encroachment of Armenia into Azerbaijan and its influence to family and social relations of the Azerbaijanis, lived in Armenia

15.15-15.30/15.15-15.30pm       
Amanjol KALIŞ/Amanjol KALIŞ           
Qazaxıstan Respublikası azərbaycanlılarının sayı və məskunlaşma dinamikası
Dynamics of quantity and residence of Azerbaijanians of Kazakstan Republic

15.30-15.45/15.30-15.45pm       
Ela TAŞ/Ela TAŞ               
XIX əsr toqqaları
Belt buckles dated to the nineteenth century

15.45-16.00/15.45-16.00pm       
Ahmet UHRİ/Ahmet UHRI               
Atın evcilleştirilme kriterlerinden biri olarak yulaf
Oats as criteria of horse domestication
       
16.00-16.15/16.00-16.15pm       
Aleksey PRONIN/Alexey PRONIN           
Son orta əsr - Erkən Yeni dövrə aid Yenisey çayı yaxınlığındakı III Koya dəfn yerində dəmir qılıncların hazırlanma xüsusiyyətləri və mənşəyi
Construction Peculiarities and origin of the iron broadsword from Late Medieval-Early New Age burial ground Koya 3 at Yenisei river

16.15-16.30/16.15-16.30 pm       
Əli ŞAMİL/Ali SHAMIL               
Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarix
Whereabouts and history in human names

Saat 16.45-18.00/16.45-18.00 pm
10-cu sessiya: “Avrasiyanın etnoqrafiyası”
10th session: “Eurasian ethnography”
Sədr: Amanjol KALIŞ  və Kemal IBRAHIMZADE
Chairman: Amanjol KALIŞ  and Kemal IBRAHIMZADE

16.45-17.00/16.45-17.00pm       
Kemal IBRAHIMZADE/Kemal IBRAHIMZADE       
18. yüzyıl Rusya’sında “Türk Tarzı”
“Turkish style” in 18th century Russia

17.00-17.15/17.00-17.15pm       
Natalia QRIQORİYEVA/Natalia GRIGORIEVA       
Orta əsr Rusiyasında zərgərlik (Qədim Ladoqa materialları əsasında)
Jewelry of the medieval Russia (based on the materials of the site Old Ladoga)

17.15-17.30/17.15-17.30pm       
Arzu MƏMMƏDOVA/Arzu MAMMADOVA           
Karabağ bölgesi Verni dokumalarının dünü ve bugünü
Today and yesterday of Garabagh region verni woven fabrics

17.30-17.45/17.30-17.45pm   
Ahmet AYTAÇ/Ahmet AYTACH
Başbakanlık Osmanlı arxivində bəzi Azərbaycan toxuculuğu sənədləri
Some documents about Azerbaijan weavings in Prime Ministry Ottoman Archive

17.45-18.00/17.45-18.00pm       
İrina KOÇKINA/İrina KOCHKINA           
Altay çölü sakinlərinin yerli incəsənət və folklor musiqisi ənənələrinin əlaqələndirməsinin problemləri (Şipunovo rayonu ərazisində 2000-2012-ci il etnoqrafik ekspedisiyasının materialları əsasında)
The problem of relationship between traditions of home arts and songs folklore at settlers of Steppe Altai (On materials of ethnographic expeditions 2000-2012 on territory Shipunovo District)

Saat 18.00-18.30/18.00-18.30pm
Başlanış mərasimi, bəyannamənin qəbul olunması
Closing of conference, adoption of declaration

Saat 18.30-20.00/18.30-20.00pm
İvanovka kəndinə getmək, gəzinti, tanışlıq
Ivanovka Village, walk and acquaintance

Saat 20.00-22.00/20:00-22:00pm
Hacıhətəmli kəndində şam yeməyi
Dinner in Hajıhatamli Village

05 oktyabr 2012/5 October 2012
Tədbir iştirakçılarının Bakıya gəlişi və yola salınması
Arrival of guests in Baku and departure


POSTERLƏR
POSTERS


1. Nərgiz ƏLIYEVA/Nargiz ALIYEVA                   
Şeyx Əbu Tahir əs-Siləfi və Azərbaycan
Sheikh Abu Tahir es-Silefi and Azerbaijan

2. Rəşad İBRAHİMOV, Albina RZAYEVA/ Rashad IBRAHIMOV, Albina RZAYEVA   
Orta əsr  Ağsu şəhər əhalisinin məşğuliyyəti və məişət həyatı (2010-2012-ci illər arxeoloji
qazıntıları əsasında)
Occupation and living of medieval Agsu town population (based on 2010-2012 archaeological
excavations)

3. Arzu SOLTAN/Arzu SOLTAN   
Sərhədyanı ölkələrin turizm potensialının birləşdirilməsində arxeoloji turizmin yeri
The role of archaeological tourism combined of transboundary countries’ tourism potential
   
4. Elmira ABBASOVA/Elmira ABBASOVA
Orta əsrlərdə Azərbaycanda süfrə mədəniyyəti (Ağsu materialları əsasında)
Civilization in Azerbaijan in Middle Ages (on the basis of Agsu materials)   
       
5. Bəsti SULTANOVA/Basti SULTANOVA
Göyçay qədim yaşayış məskənlərindən biridir
Goychay is an old settlement   

6. Natiq QUBADOĞLU/Natig GUBADOGLU
Xələc coğrafi adının mənşəyinə dair
Origin of Khalaj geographical name

7. Həbibə ƏLİYEVA/Habiba ALIYEVA
Orta əsr Ağsu şəhərinin epiqrafik abidələri
Epigraphic monuments of medieval Agsu town

8. Şölə BAYRAMOVA/ Shola BAYRAMOVA   
Lokal arxeologiyanın inkişafında MİRAS İctimai Birliyinin rolu
Local archaeology via explorations of MIRAS Social Organization

9. Aynur MƏMMƏDOVA/ Aynur MAMMADOVA
Bakının ətraf kəndlərində ərəb xəttatlığının mirası - daş abidələr
Arabic calligraphy heritage in outskirts of Baku - stone monuments

10. İsa SADAYLI/Isa SADAYLI
İbtidai dövr sənəti - Qobustan rəsmləri
Primitive age art-Gobustan drawings

11. İlkin ƏLIYEV/Ilkin ALIYEV       
Qədim Alban xristian abidələri Azərbaycan milli mədəni irsinin nadir inciləridir
Old Albanian Christian monuments are unique pearls of national cultural heritage of Azerbaijan   

12. Zaur UMBAYEV/Zaur UMBAYEV
Ağsu türbələri
Agsu Tombs

13. Şahismayıl İSMAYILOV/Shahismayil ISMAYILOV
XVII əsrdə Səfəvilər dövlətində sənətkarlıq
Craftsmanship in 17th century Sefevids State

14. İlhamə HƏMDULLAYEVA/Ilhama HAMDULLAYEVA
Tarix və memarlıq abidələri keçmişin nişanəsidir
History and architectural monuments are signs of past

15. Vüqar QULIYEV/Vuqar GULIYEV
Orta əsr Ağsu şəhəri metal məmulatlarının bərpa və konservasiyası
Restoration and Conservation of Medieval Agsu Town metalwares


FOTOQRAF MƏMMƏD RƏHİMOVUN KƏRPİC MEMARLIĞI FOTOSƏRGİSİ
BRICK ARCHITECTURE PHOTO EXHIBITION BY PHOTOGRAPHER MAMMAD RAHIMOV